Kallelse till Årsmöte 2019

Kallelse/Inbjudan till ÅRSMÖTE  
i Mellösa Bygderåd

Datum: Söndag den 31 mars kl.16-18
Plats: Café Bysmedjan

Verksamhetsberättelse och övriga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga en timme före årsmötet på caféet. Medlemmar som har betalt medlemsavgift före den 31 mars har rösträtt.

Vi bjuder på kaffe och kaka. 
Varmt välkomna!


Ordinarie dagordning för Årsmötet

1.  Stämmans öppnande
<Br>2.  Fråga om mötets behöriga utlysande
<Br>3.  Fastställande av dagordning
<Br>4.  Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande mandatperiod
<Br>5.  Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar
<Br>6.  Val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare
<Br>7.  Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
<Br>8.  Revisorns berättelse
<Br>9.  Fastställande av resultat- och balansräkning
<Br>10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
<Br>11.  Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
<Br>12.  Beslut om årsavgift
<Br>13.  Beslut om arvode till styrelse och revisorer
<Br>14.  Av styrelsen hänskjutna frågor
<Br>15.  I stadgeenlig ordning inkomna ärenden
<Br>16.  Val av ordförande
<Br>17.  Val av styrelseledamöter jämte ersättare
<Br>18.  Val av revisor jämte ersättare
<Br>19.  Fastställande av antal ledamöter i valberedning
<Br>20.  Val av valberedning
<Br>21.  Övriga ärenden
<Br>22.  Mötet avslutas

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *