Kallelse årsmöte/föreningsstämma 2022

Mellösa bygderåd bjuder in till årsmöte.
Plats: Mellösagården
Tid: söndag 27 mars kl.15-16
Ingen anmälan krävs.

Varmt välkomna!
Styrelsen Mellösa bygderåd

(Vill du bli medlem? Så här enkelt blir du det!)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande mandatperiod
 6. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
 8. Revisorns berättelse
 9. Fastställande av resultat och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
 12. Beslut om årsavgift
 13. Beslut om arvode till styrelse och revisorer
 14. Av styrelsen hänskjutna frågor: Stadgeändringar
 15. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden
 16. Val av ordförande
 17. Val av styrelseledamöter jämte ersättare
 18. Val av revisor jämte ersättare
 19. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
 20. Val av valberedning
 21. Övriga ärenden

Kallelse Årsmöte Mellösa Bygderåd 2022 (PDF)