Kallelse Årsmöte/Föreningsstämma Mellösa Bygderåd söndag 26 Mars 15-16

Plats: Mellösagården


Mellösa bygderåd bjuder in till årsmöte.

Tid: 26 mars 2023 kl.15-16

Dagordning


1. Stämmans öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande mandatperiod
6. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
7. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
8. Revisorns berättelse
9. Fastställande av resultat och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
12. Beslut om årsavgift
13. Beslut om arvode till styrelse och revisorer
14. Av styrelsen hänskjutna frågor: Verksamhetsplan
15. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden
16. Val av ordförande
17. Val av styrelseledamöter jämte ersättare
18. Val av revisor jämte ersättare
19. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
20. Val av valberedning
21. Övriga ärenden

Anmälan: Ingen anmälan krävs

Varmt välkomna!

Styrelsen Mellösa bygderåd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *